Bert Christensen's
Cyberspace Home
Zhou Sicong
Chinese
1939 - 1996
"Portrait of Li Qingzhao"
Portrait of Li Qingzhao