Bert Christensen's
Cyberspace Home
Chen Yang-chun
Taiwanese
Born 1946
"Gazing Fixedly"
Gazing Fixedly