Bert Christensen's
Cyberspace Home
Faik Hassan
Iraqi
1914 - 1992
Two Women
"Two Women"